Çarşamba, Temmuz 24, 2024
20 °c
Beysehir

anonim-Türk Değişikliği

Anonim Şirket Türünün Limited Şirket Türüne Dönüştürülmesi İçin Gerekli Olan İşlemler

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 181 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre bir anonim şirket, limited şirkete dönüşebilecektir. Bu tür değişikliklerinde yeni kurulacak olan limited şirketin kuruluş hükümleri uygulanır. Ancak, ortakların asgari sayısına ve ayni sermaye konulmasına ilişkin hükümler uygulanmaz. Tür değiştirmede ortakların şirket payları ve hakları korunur. Oydan yoksun paylar için sahiplerine eşit değerde paylar veya oy hakkını haiz paylar verilir. İmtiyazlı payların karşılığında aynı değerde paylar verilir veya uygun bir tazminat ödenir. İntifa senetleri karşılığında aynı değerde haklar verilir veya tür değiştirme planının düzenlendiği tarihte gerçek değer ödenir.

Tür değişikliğine ilişkin işlemler aşağıda belirtilmiştir:

1-Tür değiştirme planı (md. 185)

Şirketin yönetim kurulu tarafından yazılı şekilde tür değiştirme planı hazırlanır.

Tür değiştirme planının;

a) Şirketin tür değiştirmeden önceki ve sonraki ticaret unvanını, merkezini ve yeni türe ilişkin bilgileri,

b) Limited şirketin sözleşmesini,

c) Ortakların tür değiştirmeden sonra limited şirketteki sahip olacakları paylara ve tutarlarına ilişkin açıklamaları,

içermesi gerekir.

2-Tür değiştirme raporu (md. 186)

Şirketin yönetim kurulu tür değiştirme hakkında yazılı bir rapor hazırlar.

Raporda;

a) Limited şirkete dönüşmenin amacı ve sonuçlarına,

b) Limited şirkete ilişkin kuruluş hükümlerinin yerine getirilmiş bulunduğuna,

c) Limited şirketin sözleşmesine,

d) Limited şirkette ortakların sahip olacakları paylara dair değişim oranına,

e)Varsa ortaklar ile ilgili olarak limited şirkete dönüşmesinden kaynaklanan ek ödeme ile diğer kişisel edim yükümlülükleri ve kişisel sorumluluklara,

f) Ortaklar için tür değiştirmeden ötürü doğan yükümlülüklere,

ilişkin hususlar, gerekçeleri gösterilmek suretiyle hukuki ve ekonomik yönden açıklanır.

(Tüm ortakların kararı ile küçük ve orta ölçekli şirketler tür değiştirme raporunun düzenlenmesinden vazgeçebilirler.)

3-Aşağıdaki hususlar genel kurulda karar alınmasından otuz gün önce ortakların incelemesine sunulur: (md. 188)

a) Tür değiştirme planı,

b) Tür değiştirme raporu,

c) Son üç yılın finansal tabloları,

d) Bilanço günüyle tür değiştirme raporunun düzenlendiği tarih arasında altı aydan fazla zaman geçmişse veya son bilançonun çıkarıldığı tarihten itibaren şirketin malvarlığında önemli değişiklikler meydana gelmesi halinde ara bilanço,

İsteyen ortaklara anılan belgelerin kopyaları bedelsiz verilir. Şirket, ortakları, uygun bir şekilde inceleme haklarının bulunduğu hususunda bilgilendirir.

4-Genel kurulun onayı ve nisaplar (md. 189) (md. 418,421)

Şirketin yönetim kurulu yukarıdaki işlemler tamamlandıktan ve ortaklara incelenme hakkı tanınmasından itibaren otuz gün sonra, tür değiştirme planını genel kurulun onayına sunar. Tür değiştirme kararı aşağıdaki nisaplarla alınır:

Anonim şirketlerde, tür değiştirme planı, esas veya çıkarılmış sermayenin üçte ikisini karşılaması şartıyla, genel kurulda mevcut oyların üçte ikisinin ayrıca ek ödeme veya kişisel edim yükümlülüğü doğacaksa tüm ortakların onayıyla kararıyla alınır.

5- Tescil (md. 189/2)

Şirketin yönetim kurulu tür değişikliğine ilişkin genel kurul kararı ile birlikte limited şirketin sözleşmesini tescil ettirir. Tür değiştirme tescil ile hukuki geçerlilik kazanır. Tür değiştirme kararı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir.

BİR ANONİM ŞİRKET TÜRÜNÜN LİMİTED ŞİRKET TÜRÜNE ÇEVRİLMESİNDE ŞİRKET SÖZLEŞMESİNİN “KURULUŞ İLE SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN TÜRÜ” BAŞLIKLI MADDELERİNE İLİŞKİN ÖRNEK

Kuruluş

Madde 1 …………………..Ticaret Sicili Müdürlüğünün ……….. sayısında kayıtlı ……………………… Anonim Şirketinin Türk Ticaret Kanununun 180 ila 193 üncü maddelerine göre tür değiştirmesi suretiyle; aşağıda, adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir limited şirket kurulmuştur.

 

Sıra no

1

 

Kurucunun Adı ve Soyadı

……………………………

Yerleşim Yeri

……………..

 

Uyruğu    T.C. Kimlik No

……….    ………………

 

 

Sermaye

Madde 6- Şirketin sermayesi ………………………………. Türk Lirası değerindedir.  Bu sermaye, her biri ……………………….Türk Lirası değerinde ………………..  paya ayrılmıştır.

Bundan ………………. paya karşılık …………………… Türk Lirası, ……………………………..

Bundan ………………. Paya karşılık …………………… Türk Lirası, ……………………………..

Bundan ………………. Paya karşılık …………………… Türk Lirası, ……………………………..

tarafından tamamı taahhüt edilmiştir. Taahhüt edilen sermayenin tamamı Türk Ticaret Kanununun  180 ila 193 üncü maddelerine göre tür değiştiren …………………………………..Anonim Şirketinin özvarlığından/ödenmiş sermayesinden karşılanmıştır.

(Tür değiştiren şirketin özvarlığının/ödenmiş sermayesinin dışında nakdi sermaye taahhüdünde bulunulması durumunda)

tarafından tamamı taahhüt edilmiştir. Taahhüt edilen sermayenin ……….. kısmı Türk Ticaret Kanununun  180 ila 193 üncü maddelerine göre tür değiştiren …………………………………..Anonim Şirketinin özvarlığından/ödenmiş sermayesinden karşılanmıştır. Geri kalan ……………..Türk Lirası ise nakden taahhüt edilmiş ve payların itibari değerlerinin ¼ ü tescilden önce nakden ödenmiş olup, kalan ¾’ü ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenecektir.

 

(EK-1)

Yeni türün kuruluşuna ilişkin gerekli belgeler

 

1- Yeni türe ait şirket sözleşmesi (Ticaret Sicili Müdürlüğü incelemesinden geçmiş, en az iki nüshası ıslak imzalı, noter onaylı 5 adet)

2- Kuruluş bildirim formu (2 adet. Yabancı ortak var ise 3 adet SGK lı çalışan var ise 4 adet)

3-

4- Nakdi sermayenin 1/4′ ünün şirket hesabına yatırıldığına dair dekontun aslı ile birlikte banka tarafından Ticaret Sicili Müdürlüğüne verilen banka mektubu (aslı)

5- Firma yetkilisi ve muhasebecisi arasında düzenlenen “Turmob Sözleşmesi” (2 adet fotokopi)

6- Hükmi şahıslara ait kayıt beyannamesi.

7- Ortaklara ait nüfus cüzdanı suretleri (T.C. Kimlik No bilgisi ile Ticaret Sicili Müdürlüğünden Temin edilecek)

8- Şirket merkezini gösterir kira kontratı veya tapu (2 adet fotokopi)

9- Şirket yönetim organının temsil ve ilzam şekli anasözleşmede belirlenmemişse yetki kararı (noter onaylı 3 adet)

10- Yeni unvan altında imza beyannemesi (İmza yetkililerinin üçer imza örneğinin bulunduğu, 2 adet)

Tür Değiştirme İle İlgili Açıklamalar

*Geçerli tür değiştirmeler:

1-Bir sermaye şirketi başka türde bir sermaye şirketine veya bir kooperatife,

2-Bir kollektif şirket; Bir sermaye şirketine, bir kooperatife veya TTK 182. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, bir komandit şirkete,

3-Bir komandit şirket; Bir sermaye şirketine, bir kooperatife veya TTK 182. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, bir kollektif şirkete,

4-Bir kooperatif bir sermaye şirketine, dönüşebilir.

*Tür değişikliklerinde yeni kurulacak olan şirketin kuruluş hükümleri uygulanır. Ancak, ortakların asgari sayısına ve ayni sermaye konulmasına ilişkin hükümler uygulanmaz. Tür değiştirmede ortakların şirket payları ve hakları korunur. Oydan yoksun paylar için sahiplerine eşit değerde paylar veya oy hakkını haiz paylar verilir. İmtiyazlı payların karşılığında aynı değerde paylar verilir veya uygun bir tazminat ödenir. İntifa senetleri karşılığında aynı değerde haklar verilir veya tür değiştirme planının düzenlendiği tarihte gerçek değer ödenir.

*Yönetim organı tür değiştirmeyi ve yeni şirketin sözleşmesini tescil ettirir. Tür değiştirme tescil ile hukuki geçerlilik kazanır.

*Kollektif ve komandit şirketlerin tür değiştirmelerine ilişkin özel düzenleme

MADDE 182 – (1) Bir kollektif şirket bir komandit şirkete;

a) Kollektif şirkete bir komanditerin girmesi,

b) Bir ortağın komanditer olması,

hâlinde dönüşebilir.

(2) Bir komandit şirket kollektif şirkete;

a) Tüm komanditerlerin şirketten çıkması,

b) Tüm komanditerlerin komandite olması,

suretiyle dönüşebilir.

(3) Bir kollektif veya komandit şirketin tek kişi işletmesi olarak faaliyetine devam etmesine ilişkin 257 nci madde hükmü saklıdır.

(4) Bu madde uyarınca yapılacak tür değiştirmelerine 180 ilâ 190 ncı madde hükümleri uygulanmaz.

(EK-2)

Tür değiştirme planı

 

*Tür Değiştirme Planının İçeriği:

Tür değiştirme planı;

a) Şirketin tür değiştirmeden önceki ve sonraki ticaret unvanını, merkezini ve yeni türe ilişkin ibareyi,

b) Yeni türün şirket sözleşmesini,

c) Ortakların tür değiştirmeden sonra sahip olacakları payların sayısını, cinsini ve tutarını veya tür değiştirmeden sonra ortakların paylarına ilişkin açıklamaları, içerir.

Tür Değiştirme Planı Hakkında Açıklamalar:

*Tür değiştirme planı şirket yönetim organı tarafından düzenlenir. Plan, yazılı şekle ve genel kurulun onayına tabidir.

Tür Değiştirme Planı Genel Kurul Onay Nisabı:

*Yönetim organı tür değiştirme planını genel kurula sunar. Tür değiştirme kararı aşağıdaki nisaplarla alınır:

a) Pay senetleri menkul kıymet borsalarında işlem görenler hariç, anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde, esas veya çıkarılmış sermayenin üçte ikisini karşılaması şartıyla, genel kurulda mevcut oyların üçte ikisiyle; limited şirkete dönüştürme hâlinde, ek ödeme veya kişisel edim yükümlülüğü doğacaksa tüm ortakların onayıyla;

b) Bir sermaye şirketinin bir kooperatife dönüşmesi hâlinde tüm ortakların onayıyla;

c) Limited şirketlerde, sermayenin en az dörtte üçüne sahip bulunmaları şartıyla, ortakların dörtte üçünün kararıyla;

d) Kooperatiflerde;

1. Ortakların en az üçte ikisinin temsil edilmeleri şartı ile, genel kurulda mevcut oyların çoğunluğuyla,

2. Ek ödeme, diğer kişisel edim yükümlülükleri veya kişisel sorumluluk getiriliyorsa veya bu yükümlülükler veya sorumluluklar genişletiliyorsa, kooperatifte kayıtlı ortaklarının üçte ikisinin olumlu oyuyla,

e) Kollektif ve komandit şirketlerde tür değiştirme planı bütün ortakların oybirliğiyle onanır. Ancak, şirket sözleşmesinde ortakların tümünün üçte ikisinin olumlu oyuyla bu kararın alınabileceği öngörülebilir.

(EK-3)

Genel kurul kararı ve diğer genel kurul evrakı

1- Genel kurul tutanağı (noter onaylı 3 adet)

*Genel kurul tutanağında,

1-Tür değiştirme planının kabul edildiği,

2-Şirketin …? şirket türüne (yeni şirket türü ne ise o yazılacak) dönüştürülmesine karar verildiği ifadelerinin yer alması gerekmektedir.

2- Tür değişikliği kayıtlı sermaye üzerinden yapılmalıdır. Tür değişikliği ile birlikte sermaye artırımı var ise ayrıca sermaye artırımına ilişkin belgeler.

3- Anonim şirketlerde bakanlık temsilcisi yazısı

4- Hazırun cetveli

5- Ortakların tamamı toplantıya katılmamışsa ortakları toplantıya çağrıya ilişkin belgeler, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve vekaletler

6- Gündem.

Nisap

*Tür değiştirme kararı aşağıdaki nisaplarla alınır:

a) Pay senetleri menkul kıymet borsalarında işlem görenler hariç, anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde, esas veya çıkarılmış sermayenin üçte ikisini karşılaması şartıyla, genel kurulda mevcut oyların üçte ikisiyle; limited şirkete dönüştürme hâlinde, ek ödeme veya kişisel edim yükümlülüğü doğacaksa tüm ortakların onayıyla;

b) Bir sermaye şirketinin bir kooperatife dönüşmesi hâlinde tüm ortakların onayıyla;

c) Limited şirketlerde, sermayenin en az dörtte üçüne sahip bulunmaları şartıyla, ortakların dörtte üçünün kararıyla;

d) Kooperatiflerde;

1. Ortakların en az üçte ikisinin temsil edilmeleri şartı ile, genel kurulda mevcut oyların çoğunluğuyla,

2. Ek ödeme, diğer kişisel edim yükümlülükleri veya kişisel sorumluluk getiriliyorsa veya bu yükümlülükler veya sorumluluklar genişletiliyorsa, kooperatifte kayıtlı ortaklarının üçte ikisinin olumlu oyuyla,

e) Kollektif ve komandit şirketlerde tür değiştirme planı bütün ortakların oybirliğiyle onanır. Ancak, şirket sözleşmesinde ortakların tümünün üçte ikisinin olumlu oyuyla bu kararın alınabileceği öngörülebilir.

Ortakların İnceleme Hakkı

*Tür değiştiren şirket;

a) Tür değiştirme planını,

b) Tür değiştirme raporunu,

c) Son üç yılın finansal tablolarını,

d) Bilanço günüyle tür değiştirme raporunun düzenlendiği tarih arasında altı aydan fazla zaman geçmişse veya son bilançonun çıkarıldığı tarihten itibaren şirketin malvarlığında önemli değişiklikler meydana gelmişse ara bilançoyu genel kurulda karar alınmasından otuz gün önce merkezinde ve halka açık anonim şirketlerde Sermaye Piyasası Kurulunun istediği yerlerde ortakların incelemesine sunar. İsteyen ortaklara anılan belgelerin kopyaları bedelsiz verilir. Tür değiştiren şirket, ortaklarını, uygun bir şekilde inceleme haklarının bulunduğu hususunda bilgilendirir.

 

*Şirketin yönetim organı ortaklara incelenme hakkı tanınmasından itibaren otuz gün sonra, tür değiştirme planını genel kurulun onayına sunar.

Tescil ve İlan

*Yönetim organı tür değiştirmeyi ve yeni şirketin sözleşmesini tescil ettirir. Tür değiştirme tescil ile hukuki geçerlilik kazanır. Tür değiştirme kararı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir.

(EK-4)

Tür değiştirme raporu

Yönetim organı tür değiştirme hakkında yazılı bir rapor hazırlar.

Raporda;

a) Tür değiştirmenin amacı ve sonuçları,

b) Yeni türe ilişkin kuruluş hükümlerinin yerine getirilmiş bulunduğu,

c) Yeni şirket sözleşmesi,

d) Tür değiştirmeden sonra ortakların sahip olacakları paylara dair değişim oranı,

e) Varsa ortaklar ile ilgili olarak tür değiştirmeden kaynaklanan ek ödeme ile diğer kişisel edim yükümlülükleri ve kişisel sorumluluklar,

f) Ortaklar için yeni tür dolayısıyla doğan yükümlülükler hukuki ve ekonomik yönden açıklanır ve gerekçeleri gösterilir.

 

*Tüm ortakların onaylaması hâlinde, küçük ve orta ölçekli şirketler tür değiştirme raporunun düzenlenmesinden vazgeçebilirler.

(EK-5)

Ara bilanço

*Bilanço günüyle tür değiştirme raporunun düzenlendiği tarih arasında altı aydan fazla zaman geçmişse veya son bilançonun çıkarıldığı tarihten itibaren şirketin malvarlığında önemli değişiklikler meydana gelmişse ara bilanço çıkarılır.

*Aşağıdaki hükümler saklı olmak kaydı ile ara bilançoya yıllık bilançoya ilişkin hüküm ve ilkeler uygulanır. Ara bilanço için;

a) Fizikî envanter çıkarılması gerekli değildir;

b) Son bilançoda kabul edilen değerlemeler, sadece ticari defterdeki hareketler ölçüsünde değiştirilir; amortismanlar, değer düzeltmeleri ve karşılıklar ile ticari defterlerden anlaşılmayan işletme için önemli değer değişiklikleri de dikkate alınır.
(EK-6)

Yeni türe ait şirket sözleşmesi

Yeni türe ait şirket sözleşmesinin “Kuruluş” ve “Sermaye” başlıklı maddelerini hazırlarken aşağıdaki örneklerden, şirketin durumuna uyan birini seçerek şirket sözleşmesini oluşturunuz:

BİR ANONİM ŞİRKET TÜRÜNÜN LİMİTED ŞİRKET TÜRÜNE ÇEVRİLMESİNDE ŞİRKET SÖZLEŞMESİNİN “KURULUŞ” İLE “SERMAYE” BAŞLIKLI MADDELERİNE İLİŞKİN ÖRNEK

Kuruluş

Madde 1 ………………….. Ticaret Sicili Müdürlüğünün ……….. sicil numarasında kayıtlı ……………………… Anonim Şirketi’nin Türk Ticaret Kanununun 180 ila 193 ncü maddelerine göre tür değiştirmesi suretiyle; aşağıda, adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir limited şirket kurulmuştur.

 

Sıra no

1

 

Kurucunun Adı ve Soyadı

……………………………

Yerleşim Yeri

……………..

 

Uyruğu    T.C. Kimlik No

……….    ………………

 

 

Sermaye

Madde 6- Şirketin sermayesi ………………………………. Türk Lirası değerindedir.  Bu sermaye, her biri ……………………….Türk Lirası değerinde ………………..  paya ayrılmıştır.

Bundan ………………. paya karşılık …………………… Türk Lirası, ……………………………..

Bundan ………………. Paya karşılık …………………… Türk Lirası, ……………………………..

Bundan ………………. Paya karşılık …………………… Türk Lirası, ……………………………..

tarafından tamamı taahhüt edilmiştir. Taahhüt edilen sermayenin tamamı Türk Ticaret Kanununun  180 ila 193 ncü maddelerine göre tür değiştiren …………………………………..Anonim Şirketinin özvarlığından/ödenmiş sermayesinden karşılanmıştır.

(Tür değiştiren şirketin özvarlığının/ödenmiş sermayesinin dışında nakdi sermaye taahhüdünde bulunulması durumunda)

tarafından tamamı taahhüt edilmiştir. Taahhüt edilen sermayenin ……….. kısmı Türk Ticaret Kanununun  180 ila 193 ncü maddelerine göre tür değiştiren …………………………………..Anonim Şirketinin özvarlığından/ödenmiş sermayesinden karşılanmıştır. Geri kalan ……………..Türk Lirası ise nakden taahhüt edilmiş ve payların itibari değerlerinin ¼ ü tescilden önce nakden ödenmiş olup, kalan ¾’ü ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenecektir.

Bu husustaki ilanlar şirket sözleşmesinin ilan maddesine göre yapılır.

BİR KOLLEKTİF VEYA KOMANDİT ŞİRKET TÜRÜNÜN ANONİM ŞİRKET TÜRÜNE ÇEVRİLMESİNDE ESAS SÖZLEŞMENİN “KURULUŞ” İLE “SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN TÜRÜ” BAŞLIKLI MADDELERİNE İLİŞKİN ÖRNEK

Kuruluş

Madde 1 …………………..Ticaret Sicili Müdürlüğünün ……….. sicil numarasında kayıtlı ……………………… Kollektif/Komandit Şirketinin Türk Ticaret Kanununun 180 ila 193 ncü maddelerine göre tür değiştirmesi suretiyle; aşağıda, adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur.

 

Sıra no

1

 

 

Kurucunun Adı ve Soyadı

……………………………

Yerleşim Yeri

……………..

 

Uyruğu    T.C. Kimlik No

……….    ………………

 

 

Sermaye ve Pay Senetlerinin Türü

Madde 6- Şirketin sermayesi ………………………………. Türk Lirası değerindedir.  Bu sermaye, her biri ……………………….Kuruş/Türk Lirası değerinde ………………..  paya ayrılmıştır.

Bundan ………………. paya karşılık …………………… Türk Lirası, ……………………………..

Bundan ………………. Paya karşılık …………………… Türk Lirası, ……………………………..

Bundan ………………. Paya karşılık …………………… Türk Lirası, ……………………………..

tarafından tamamı taahhüt edilmiştir. Taahhüt edilen sermayenin tamamı Türk Ticaret Kanununun  180 ila 193 üncü maddelerine göre tür değiştiren …………………………………..Kollektif/Komandit Şirketinin özvarlığından karşılanmıştır.

Şirket hisseleri nama/hamiline yazılıdır.

Sermayenin tamamı ödenmeden hamiline yazılı hisse senedi çıkartılamaz.

(Tür değiştiren şirketin özvarlığı dışında nakdi sermaye taahhüdünde bulunulması durumunda)

tarafından tamamı taahhüt edilmiştir. Taahhüt edilen sermayenin ……….. kısmı Türk Ticaret Kanununun  180 ila 193 ncü maddelerine göre tür değiştiren …………………………………..Kollektif/Komandit Şirketinin özvarlığından karşılanmıştır. Geri kalan ……………..Türk Lirası ise nakden taahhüt edilmiş ve payların itibari değerlerinin ¼ ü tescilden önce nakden ödenmiş olup, kalan ¾’ü ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenecektir.

Bu husustaki ilanlar esas sözleşmenin ilan maddesine göre yapılır.

Şirket hisseleri nama/hamiline yazılıdır.

Sermayenin tamamı ödenmeden hamiline yazılı hisse senedi çıkartılamaz.

BİR KOLLEKTİF VEYA KOMANDİT ŞİRKETİN TÜRÜNÜN LİMİTED ŞİRKET TÜRÜNE ÇEVRİLMESİNDE ŞİRKET SÖZLEŞMENİN “KURULUŞ” İLE SERMAYE” BAŞLIKLI MADDELERİNE İLİŞKİN ÖRNEK

Kuruluş

Madde 1 …………………..Ticaret Sicili Müdürlüğünün ……….. sayısında kayıtlı ……………………… Kollektif/Komandit Şirketinin Türk Ticaret Kanununun 180 ila 193 ncü maddelerine göre tür değiştirmesi suretiyle; aşağıda, adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir limited şirket kurulmuştur.

 

Sıra no

1

 

 

Kurucunun Adı ve Soyadı

……………………………

Yerleşim Yeri

……………..

 

Uyruğu    T.C. Kimlik No

……….    ………………

 

 

Sermaye

Madde 6- Şirketin sermayesi ………………………………. Türk Lirası değerindedir.  Bu sermaye, her biri ………………………. Türk Lirası değerinde ………………..  paya ayrılmıştır.

Bundan ………………. paya karşılık …………………… Türk Lirası, ……………………………..

Bundan ………………. Paya karşılık …………………… Türk Lirası, ……………………………..

Bundan ………………. Paya karşılık …………………… Türk Lirası, ……………………………..

tarafından tamamı taahhüt edilmiştir. Taahhüt edilen sermayenin tamamı Türk Ticaret Kanununun  180 ila 193 ncü maddelerine göre tür değiştiren …………………………………..Kollektif/Komandit Şirketinin özvarlığından karşılanmıştır.

(Tür değiştiren şirketin özvarlığı dışında nakdi sermaye taahhüdünde bulunulması durumunda)

tarafından tamamı taahhüt edilmiştir. Taahhüt edilen sermayenin ……….. kısmı Türk Ticaret Kanununun  180 ila 193 üncü maddelerine göre tür değiştiren …………………………………..Kollektif/Komandit Şirketinin özvarlığından karşılanmıştır. Geri kalan ……………..Türk Lirası ise nakden taahhüt edilmiş ve payların itibari değerlerinin ¼ ü tescilden önce nakden ödenmiş olup, kalan ¾’ü ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenecektir.

Bu husustaki ilanlar şirket sözleşmesinin ilan maddesine göre yapılır.

 

BİR LİMİTED ŞİRKET TÜRÜNÜN ANONİM ŞİRKET TÜRÜNE ÇEVRİLMESİNDE ESAS SÖZLEŞMENİN “KURULUŞ İLE “SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN TÜRÜ” BAŞLIKLI MADDELERİNE İLİŞKİN ÖRNEK

 

Kuruluş

Madde 1 …………………..Ticaret Sicili Müdürlüğünün ……….. sayısında kayıtlı ……………………… Limited Şirketinin Türk Ticaret Kanununun 180 ila 193 ncü maddelerine göre tür değiştirmesi suretiyle; aşağıda, adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur.

 

Sıra no

1

 

 

Kurucunun Adı ve Soyadı

……………………………

Yerleşim Yeri

……………..

 

Uyruğu    T.C. Kimlik No

……….    ………………

 

 

Sermaye ve Pay Senetlerinin Türü

Madde 6- Şirketin sermayesi ………………………………. Türk Lirası değerindedir.  Bu sermaye, her biri ……………………….Kuruş/Türk Lirası değerinde ………………..  paya ayrılmıştır.

Bundan ………………. paya karşılık …………………… Türk Lirası, ……………………………..

Bundan ………………. Paya karşılık …………………… Türk Lirası, ……………………………..

Bundan ………………. Paya karşılık …………………… Türk Lirası, ……………………………..

tarafından tamamı taahhüt edilmiştir. Taahhüt edilen sermayenin tamamı Türk Ticaret Kanununun  180 ila 193 ncü maddelerine göre tür değiştiren …………………………………..Limited Şirketinin özvarlığından/ödenmiş sermayesinden karşılanmıştır.

Şirket hisseleri nama/hamiline yazılıdır.

Sermayenin tamamı ödenmeden hamiline yazılı hisse senedi çıkartılamaz.

(Tür değiştiren şirketin özvarlığının/ödenmiş sermayesinin dışında nakdi sermaye taahhüdünde bulunulması durumunda)

tarafından tamamı taahhüt edilmiştir. Taahhüt edilen sermayenin ……….. kısmı Türk Ticaret Kanununun  180 ila 193 ncü maddelerine göre tür değiştiren …………………………………..Limited Şirketinin özvarlığından/ödenmiş sermayesinden karşılanmıştır. Geri kalan ……………..Türk Lirası ise nakden taahhüt edilmiş ve payların itibari değerlerinin ¼ ü tescilden önce nakden ödenmiş olup, kalan ¾’ü ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenecektir.

Bu husustaki ilanlar esas sözleşmenin ilan maddesine göre yapılır.

Şirket hisseleri nama/hamiline yazılıdır.

Sermayenin tamamı ödenmeden hamiline yazılı hisse senedi çıkartılamaz.

TÜR DEĞİŞTİRMEDE MÜDÜRLÜĞE VERİLECEK BELGELER

1- Dilekçe (Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne ve Oda Sicil Müdürlüğü’ne hitaben 1’ er adet)

2- Yeni türün kuruluşuna ilişkin gerekli belgeler.

3- Tür değiştirme planı (1 adet)

4- Tür değiştirme planının kabulüne ilişkin genel kurul kararı ve diğer genel kurul evrakı.

5- Tür değiştirme raporu düzenlemekten vazgeçmeyen şirketler için şirketin yönetim organı tarafından hazırlanan tür değiştirme raporu (1 adet)

6- Tür değiştirme raporunu düzenlemekten vazgeçen şirketler için,

a)Şirketin “küçük ve orta ölçekli şirket” ölçütünü karşıladığının tespitine dair YMM veya SMMM raporu (1 adet)

b)Tür değiştirme raporunun düzenlenmesinden vazgeçildiğine dair şirketin tüm ortaklarının muvafakatini gösteren imzalı belge (1 adet)

7- Son bilanço (yönetim kurulu tarafından onaylı, denetime tabi şirketlerde denetçi tarafından onaylı 1 adet)

8-Bilanço günüyle tür değiştirme raporunun düzenlendiği tarih arasında altı aydan fazla zaman geçmişse veya son bilançonun çıkarıldığı tarihten itibaren şirketin malvarlığında önemli değişiklikler meydana gelmişse çıkarılacak ara bilanço (yönetim organı tarafından onaylı, denetime tabi şirketlerde denetçi tarafından onaylı 1 adet)

9-Tür değişikliği yapan şirketin;

a)Sermayesinin ödenip ödenmediğinin,

b)Sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığının,

c)Şirket özvarlığının tespitinin yapıldığı YMM veya SMMM raporu ya da tür değiştiren şirket denetime tabi ise denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu (1 adet)

10- Tür değişikliği yapan şirketin tapu, trafik, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı malvarlığının bulunması halinde, ayrıca bunların gerçeğe uygun değerlerinin tespitinin yapıldığı YMM veya SMMM raporu; denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu (1 adet + Bildirimde bulunulacak sicil mercii sayısı kadar suret)

11-Tür değişikliği yapan şirketin tapu, trafik, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı malvarlığı bulunması halinde,

a) Bu mal ve hakların listesi,

b) Bunların kayıtlı olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgileri içeren beyan, (Tür değişikliği yapan şirket yetkililerince imzalanmış 2 adet + Bildirimde bulunulacak sicil mercii sayısı kadar suret)

12-Tür değişikliği yapan şirketin tapu, trafik, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı malvarlığı bulunmaması halinde ise, özel sicile kaydı gereken mal ve hakkın bulunmadığına dair beyan (Tür değişikliği yapan şirket yetkililerince imzalanmış 1 adet)

13- TTK nın 188. maddesine istinaden tür değiştiren şirketin,

a) Tür değiştirme planının,

b) Tür değiştirme raporunun,

c) Son üç yılın finansal tabloları ile gerektiğinde ara bilançolarının genel kuruldan en az otuz gün önce şirket merkezinde ortakların incelemesine sunulduğu ve şirket ortaklarının yukarıda anılan belgeleri inceleme haklarının bulunduğu konusunda bilgilendirildiği, hususlarını içeren şirket yönetim organı beyanı (şirketin yönetim organı tarafından imzalı 1 adet)

14-Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olunması halinde bu izin veya uygun görüş yazısı.

YUKARIDA İSTENİLEN EVRAKLARDAN BİRER ADET ODA SİCİL SERVİSİNE AYRICA VERİLECEKTİR.
KARARLARIN ALTINDA YÖNETİM KURULUNUN T.C. NUMARALARI MUTLAKA YAZILI OLACAK.
Sohbete Başla
Hoş geldiniz 👋

Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?