Çarşamba, Temmuz 24, 2024
20 °c
Beysehir

Anonim Şirket

Anonim Şirket

 1. MERSİS BAŞVURUSU
 2. DİLEKÇE
 3. Sermayenin 1/4’nün şirket hesabına yatırıldığına dair dekont aslı ve banka mektubu aslı 1 adet (HERBİR ORTAĞIN YATIRDIĞI 1/4 LÜK TUTAR AYRI AYRI GÖRÜLECEK ŞEKİLDE DÜZENLENMELİDİR)
 4. Ticaret Sicili Müdürlüğünün incelemesinden geçmiş ve Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden tasdikli ıslak imzalı şirket sözleşmesi.
 5. İmza Beyanı (Ticaret Sicili Müdürlüğü huzurunda imzalanacak)
 6. Kuruluşu Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazı aslı 1 Adet
 7. Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyelerinin görevi kabul ettiklerine ilişkin belge, (Bu belgede yerleşim yeri, uyruğu, T.C. vatandaşı ise kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli, yabancı uyruklu ise ekinde onaylı pasaport sureti ve ikameti Türkiye’de olan yabancı uyruklu için noter onaylı ikamet tezkeresi eklenmelidir.)
 8. Tüzel kişinin yönetim kuruluna seçilmesi halinde, tüzel kişi ile birlikte ve tüzel kişi adına, kendisi tarafından belirlenen gerçek kişinin adı-soyadı, adresi, uyruğu ve T.C. Kimlik numarasını (yabancı uyruklularda vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) içerecek şekilde alınmış tüzel kişi yönetim kurulu üyesinin yetkili organ kararının noter onaylı örneği ile tüzel kişi adına yabancı uyruklu bir gerçek kişi belirlenmesi ve bu yabancı uyruklu gerçek kişinin de Türkiye’de ikamet ediyor olması halinde, ikamet tezkeresi ve Türkçe tercümeli noter tasdikli pasaport sureti
 9. Yabancı uyruklu gerçek kişi ortakların tercüme edilmiş noter onaylı pasaport suretleri,vergi dairesinden alınacak vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numaralarını gösteren belge ayrıca Türkiye’de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi

ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Son düzenleme ile artık kişinin ayırt etme gücünün bulunmadığı konusunda tereddütte kalınırsa, kişinin okur-yazar olmaması ve ya Türkçe bilmemesi, sağır, dilsiz ve görme engelli olması durumunda şirket sözleşmesi ve imza beyannamesi müdürlüğümüzce tasdik edilecektir. Bu kapsamda

 1. Kişinin ayırt etme gücünün bulunmadığı konusunda tereddüt te kalınırsa yetkili makamlardan şahsın ayırt etme gücünü haiz olduğuna ilişkin belge istenecektir.
 2. Kişinin okur-yazar olmaması durumunda; 2 tanık ile birlikte mühür veya bir alet yada parmak izi kullanmak suretiyle imza alınarak evraklar hazırlanacaktır.
 3. Kişinin Türkçe bilmemesi durumunda; bir tercüman eşliğinde imza alınarak evraklar hazırlanacaktır.
 4. Kişinin Sağır, dilsiz ve görme engelli olması durumda;

Sağır ve dilsizler bakımından işaret dilinden anlayan bir tercüman

Görme engelliler için iki tanık ile beraber

Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne getirilmesi gerekmektedir.

 1. MERSİS BAŞVURUSU
 2. DİLEKÇE
 3. Adres değişikliği ile ilgili noter onaylı Yönetim Kurulu Kararı (2 adet)

NOT : Müdürlüğümüze yapılacak ADRES DEĞİŞİKLİĞİ tescil başvurularında; ilk olarak adres bilgisinin MERSİS’ten Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT)’ye uygun olarak alınması ve karara MERSİS’ten UAVT’ye göre alınmış olan adresin yazılması gerekmektedir.

MERSİS sistemine girilmiş olan adres ile karara yazılmış olan adres birebir aynı olmalıdır.

 1. MERSİS BAŞVURUSU
 2. DİLEKÇE
 3. Genel Kurul Evrakları
 4. Bakanlık Temsilcisi Raporu
 5. Genel Kurulda görüşülmüş Tadil Metni (2 Adet)
 6. Tadil Tasarısı Yönetim Kurulu Kararı (Noter onaylı 2 Adet)
 1. DİLEKÇE
 2. Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kent Bilgi Sistem Şube Müdürlüğü’nden Alınacak; Adres Değişikliğinin Belediye Tarafından Yapıldığına Dair Yazısının Aslı (1 Adet Asıl 1 Adet Fotokopi)

Not: Belediye Adres Değişikli yazısının konu kısmı Adres Değişikliği olacaktır. Adres tespiti konulu yazılar kabul edilememektedir.

BİRLEŞME için Tıklayınız.

BÖLÜNME için Tıklayınız.

 1. MERSİS BAŞVURUSU
 2. DİLEKÇE
 3. Yönetim kurulu görev dağılım ve yetki kararı(noter onaylı 2 adet)
 4. İmza Beyanı (Tivaret Sicili Müdürlüğü huzurunda imzalanacak)
 5. Genel kurul toplantı tutanağının noter tasdikli sureti (3 adet)
 6. Hazirun Cetveli (2 Adet)
 7. Katılmışsa hükümet komiseri raporu ve görevlendirme yazısı aslı.
 8. Ş. Genel Bilgi Formu – AL4 (2 Adet)
 9. Yönetim Kurulu tarafından alınmış gündem kararı (noter onaylı 2 Adet)
 10. Vekaleten katılım olduğu durumlarda Vekaletnamenin Noter onaylı sureti

( Toplantı tarih, yer ve saatini içeren özel vekaletname olması gerekmektedir.)

 1. MERSİS BAŞVURUSU
 2. DİLEKÇE
 3. Şirketin tek pay sahipli bir anonim şirket olduğu, tek pay sahibinin adı, soyadı, yerleşim yeri (ikâmetgahı), vatandaşlığı, Türk vatandaşı ise T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarasının belirtildiği Yönetim Kurulu Kararı(Noter onaylı 2 adet)
 1. MERSİS BAŞVURUSU
 2. DİLEKÇE
 3. Şirketin tek ortaklı bir anonim şirketten çok ortaklı bir anonim şirkete dönüştüğünün, ortaklarının adı, soyadı, yerleşim yeri (ikâmetgahı), vatandaşlığı, Türk vatandaşı ise T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarasının belirtildiği Yönetim Kurulu Kararı (noter onaylı 2 adet)
 1. DİLEKÇE
 2. Hisse devrinin onaylandığına dair Yönetim Kurulu Kararı (noter onaylı 2 adet)
 3. Ortaklığa giren/Hisseyi devralan kişi/kişilerin ortaklar pay defterindeki sayfası (noter onaylı 2 adet)
 4. Hisse devir senedi
 1. MERSİS BAŞVURUSU
 2. DİLEKÇE
 3. Genel kurul toplantı tutanağı noter tasdikli 3 adet
 4. Yönetim Kurulu Tasfiyeye giriş ve Tasfiye Memurlarının yetki kararı (noter Onaylı 2 Adet)
 5. Tasfiye memuru veya tasfiye memurlarına ait tasfiye halindeki unvan altında üçer imzayı taşıyan imza beyannamesi (Ticaret Sicil Müdürlüğü huzurunda imzalanacak)
 6. Tasfiye’ye giriş bilançosu tasfiye tarihi itibarı ile, imzalı ve kaşeli 2 adet
 7. 3 ilan formu kaşe ve imzalı
 8. Diğer Genel Kurul evrakları

 

 1. MERSİS BAŞVURUSU
 2. DİLEKÇE
 3. Yönetim Kurulu Fesih Kararı (Noter onaylı 2 Adet)
 4. Fesih Genel Kurul Toplantı Tutanağı noter tasdikli (3 Adet)
 5. Tasfiyenin tamamlandığına ilişkin Tasfiye Memuru Raporu (2 Adet )
 6. Fesih bilançosu 2 adet – Kaşe ve İmzalı
 7. Diğer Genel Kurul evrakları
 1. MERSİS BAŞVURUSU
 2. DİLEKÇE
 3. Yönetim Kurulu Tasfiyeden Dönüş Kararı (Noter onaylı 2 Adet)
 4. Genel kurul toplantı tutanağı (Noter onaylı 3 Adet)
 5. Şirketin tasfiyesine başlamadığı ve sermayenin 2/3 nün korunduğuna dair tasfiye memuru raporu 1 adet aslı
 6. Yeni Yönetim kuruluna ait yetki kararı (Noter onaylı 3 adet)
 7. İmza Beyannamesi (Ticaret Sicili Müdürlüğü huzurunda imzalanacak)
 8. Tasfiyeden dönüş bilançosu kaşe imzalı 1 adet (genel kurul tarihli)
 9. Diğer Genel Kurul evrakları

Bağımsız Denetim Kuruluşunun veya Bağımsız Denetçinin Tescili İçin Gerekli Belgeler

Bağımsız denetime tabi bir anonim veya limited şirket olmak.

Aşağıda bağımsız denetim kuruluşunun veya denetçinin tesciline ilişkin olarak istenilen belgeler, bağımsız denetime tabi olan şirketler içindir. TTK. nun 397 nci maddesinin 4 ncü fıkrası hükmü uyarınca bağımsız denetime tabi olacak şirketler, 23 Ocak 2013  tarih ve  28537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenmiştir. 14.03.2014 tarih ve 28941 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”la bağımsız denetime tabi şirketlerin kriterlerinde değişiklik yapılmıştır. Anılan Bakanlar Kurulu kararına göre bağımsız denetime tabi olmayan (TTK. nun 397 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamı dışında kalan) anonim şirketler, denetlenmelerine ilişkin TTK. 397/5’ te anılan yönetmelik çıkarılıncaya kadar, bağımsız denetçi seçip tescil ettiremeyecektir:

1- Dilekçe (Bağımsız denetime tabi şirket yetkilisi tarafından imzalı)

2- Denetim Kuruluşu veya Denetçinin Seçimine İlişkin Genel Kurul Kararı  (Noter onaylı 2 adet)

Bağımsız denetime tabi şirketlerde denetim kuruluşu veya denetçi kural olarak şirket genel kurulunca seçilir. Denetçinin şirket genel kurulunca veya kuruluşta şirket sözleşmesi ile seçilmiş olması gerekir. Denetçinin, her faaliyet dönemi için, faaliyet döneminin dördüncü ayının sonuna kadar ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır. Aksi taktirde denetçi, yönetim kurulunun, her yönetim kurulu üyesinin veya herhangi bir pay sahibinin istemi üzerine, şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesince atanır. Seçimden sonra yönetim kurulu, gecikmeksizin denetleme görevinin hangi denetçiye verildiğini tescil ettirir. Ancak, kuruluşta denetçi şirket sözleşmesi ile seçilebilir. Şirket sözleşmesi ile denetçinin seçilmemesi halinde ise ilk hesap dönemi bitmeden genel kurul tarafından seçilerek tescil ettirilmesi zorunludur.

3- Diğer Genel Kurul Evrakları

Hazır bulunanlar listesi, varsa bakanlık temsilcisi raporu, yönetim kurulu faaliyet raporu, genel kurulu çağrıya ilişkin gazete ve benzeri diğer belgeler.

4- Bağımsız Denetim Kuruluşu veya Denetçi tarafından TTK 400. Maddesinde Gösterilen Denetçinin Bağımlılık Hallerinden Herhangi Birisinin Bulunmadığına Dair Bağımsızlık Beyanı (Denetim kuruluşu/denetçi tarafından imzalı)

NOT: Denetçinin veya denetim kuruluşunun adı ve soyadı veya unvanı, kimlik numarası veya sicil numarası, yerleşim yeri veya merkezi, varsa tescil edilmiş şubesi de tescil edileceğinden denetçi beyanında ayrıca bu bilgilerin de yer alması gerekmektedir. (TSY Madde 108/6)

5- Bağımsız Denetim Kuruluşu veya Denetçi tarafından görevi kabul ettiğine ve şirketle denetçi arasında yapılan denetim sözleşmesinin akdedildiğine ilişkin yazılı beyan (Denetim kuruluşu/denetçi tarafından imzalı)

6- Mahkeme Kararı (Aslı veya adli onaylı örneği)

Bağımsız denetime tabi şirketlerde faaliyet döneminin dördüncü ayına kadar denetçi seçilememişse, denetçi, yönetim kurulunun, her yönetim kurulu üyesinin veya herhangi bir pay sahibinin istemi üzerine, şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesince atanır. Yine, seçilen denetçinin görevi red veya sözleşmeyi feshetmesi, görevlendirme kararının iptal olunması, butlanı veya denetçinin kanuni sebeplerle veya diğer herhangi bir nedenle görevini yerine getirememesi veya görevini yapmaktan engellenmesi hallerinde, denetçi anonim şirketlerde yönetim kurulu, limited şirketlerde müdürün, her yönetim kurulu üyesinin veya herhangi bir pay sahibinin istemi üzerine mahkemece atanır. Makemenin kararı kesindir. Denetçinin mahkeme tarafından atanması halinde karar Müdürlüğe verilir.

2 TÜRLÜ İÇ YÖNERGE BULUNMAKTADIR.

BUNLAR

a- Şirketlerde Sınırlı Yetkiye İlişkin İç Yönerge Uygulaması (TTK madde 367-371- 629

b- Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

 

BUNLARI SIRASIYLA İZAH EDECEK OLURSAK

a- Şirketlerde Sınırlı Yetkiye İlişkin İç Yönerge Uygulaması (TTK madde 367-371- 629 )

Şirketleri, her hususta münferiden veya müştereken temsil edeceklerin yetkileri Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Kararı ile Limited Şirketlerde ise Genel Kurul Kararı ile alınabilecektir.
Ancak temsile ilişkin konular veya para yönünden yapılacak sınırlama ile atanacak yetkililer, Kanunun deyimiyle “temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları, sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları”,  mutlaka TTK 367’de bahsi geçen ve yetki sınırının belirlenmiş olduğu bir iç yönergenin hazırlanarak,  Anonim şirketlerde yönetim kurulu kararı, limited şirketlerde ise temsile yetkili müdürler (sınırsız yetkili müdürler) kurulu kararı ile kabul edilerek tescili sonrasında veya eş zamanlı atanabilecektir.

İzlenecek yol aşağıda anlatıldığı gibidir;
1-) Yönetim kurulunun ve müdürler kurulunun yetki devrine ilişkin iç yönerge düzenleyebilmesi, bu konuda esas sözleşmede bir hüküm bulunmasına bağlıdır. Esas sözleşmede bu konuda bir madde yoksa öncelikle esas sözleşme değişikliği yapılarak tescil ettirilmelidir.

ESAS SÖZLEŞME de bulunması gereken hüküm örnekleri için tıklayınız

Esas sözleşme tadili, iç yönerge ile eş zamanlı olarak ta tescil ve ilan edilebilir.

2-) Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Kararı ile Limited Şirketlerde temsile yetkili müdürler (sınırsız yetkili müdürler) Kurulu Kararı ile tarih ve sayısı olan sınırlı yetki çerçevesini belirleyen bir iç yönerge (Noter onaylı karar ekinde) kabul edilerek tescil ve ilan edilecektir. (iç yönerge metninin her sayfasında karara katılan yönetim kurulu üyeleri / müdürler kurulu üyelerinin imzası bulunmalıdır)
3-) İç yönergede, sadece imza grupları ve yetki çerçevesi gibi hususlar yer alacak, Belirlenen yetkilere atanan kişilerin isimleri kesinlikle yer almayacaktır.

4-) İç yönergeyle belirlenen sınırlı yetkilere atanacak kişilerin Ad-Soyad ve T.C.Kimlik Numaraları, iç yönergenin tarih ve sayısına atıf yapılmak suretiyle alınacak Anonim Şirketler de Yönetim Kurulu Kararı, Limited Şirketler de Genel Kurul Kararı ile belirlenecektir.

NOT:  Şirket kayıtlarında tescil ve ilan edilmiş iç yönergede herhangi bir değişiklik yapılması veya mevcut iç yönergeye ilavelerin yapılacak olması halinde, ayrı tarih ve sayı ile düzenlenmiş yeni bir iç yönergenin tescil ve ilan edilmesi gerekmektedir.

b- ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK.

İç Yönergenin Hazırlanması

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim organınca hazırlanacak iç yönergenin en geç 2013 yılında yapılacak olağan genel kurul toplantısında onaya sunulması zorunludur.

1- İç Yönerge

2- Diğere genel kurul evrakları

 1. MERSİS BAŞVURUSU
 2. DİLEKÇE
 3. Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden alınacak Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 111’nci maddesi gereğince tanzim edilen belge
 4. Bakanlık Temsilcisi Atama yazısı
 5. Bakanlık Temsilcisi Raporu
 6. Tadil Tasarısı (2 Adet)
 7. Tadil Kararı (Noter onaylı 2 Adet)
 8. Genel Kurul Toplantı tutanağı (Noter onaylı 3 Adet)
 9. Diğer Genel Kurul evrakları

NOT : Müdürlüğümüze yapılacak ADRES DEĞİŞİKLİĞİ tescil başvurularında; ilk olarak adres bilgisinin MERSİS’ten Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT)’ye uygun olarak alınması ve karara MERSİS’ten UAVT’ye göre alınmış olan adresin yazılması gerekmektedir.

MERSİS sistemine girilmiş olan adres bilgisi ile karara yazılmış olan adres bilgisi birebir aynı olmalıdır.

ANONİM ŞİRKET VE LİMİTED ŞİRKET SERMAYE ARTIRIMLARINDA ÖDENEN REKABET KURUMU PAYI 01.01.2018 TARİHİ İTİBARİYLE ODAMIZ VEZNELERİNDEN TAHSİL EDİLECEKTİR.

BU TARİH İTİBARİYLE BANKAYA YATIRILAN ÖDEMELER KABUL EDİLMEYECEKTİR.

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne hitaben yazılmış dilekçe 1 adet
 2. İç kaynaklardan yapılan artırım hariç, payların nakdî bedelleri tamamen ödenmediği sürece sermaye artırılamaz.
 3. Nakti sermaye artırımı var ise öncelikli olarak iç kaynaklardan sermayeye ilave edilmesi gereken tutarlar var ise bunlar ilave edilmeli yok ise nakti sermaye artırım yapılmalıdır. TTK 462/3
 4. Esas sözleşme değişikliği bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine tabi ise bu kurumlardan alınmış izin yazısı aslı
 5. Artırılan Nakti sermayenin 1/4’nün şirket hesabına yatırıldığına dair dekont aslı ve banka mektubu aslı 1 adet (HERBİR ORTAĞIN YATIRDIĞI 1/4 LÜK TUTAR AYRI AYRI GÖRÜLECEK ŞEKİLDE DÜZENLENMELİDİR)
 6. Sermaye artırımının türüne göre yönetim kurulunca düzenlenmiş ve imzalanmış beyan (TTK 457) 1 adet
 7. Olağan veya olağanüstü genel kurul tescilinde gereken diğer belgeler
 8. Yönetim kurulu, bakanlık temsilcisi ve divan heyeti tarafından imzalanmış tadil metni 1 Adet
 9. Sermaye artırımı ile ilgili yönetim kurulu kararı noter onaylı. 1 adet
 10. Sermaye artırımı sadece iç kaynaklardan veya sermaye taahhüdü yoluyla ya da sermaye taahhüdü ile birlikte iç kaynaklardan yapılıyorsa, sermayenin tamamının ödendiğine, karşılıksız kalıp kalmadığına ve şirket özvarlığının tespitine, iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğuna ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu.Tespiti yapan YMM veya SMMM       faaliyet belgesi fotokopisi. ( Sadece Nakti sermaye artırımı yapılması durumunda İç kaynaklardan sermayeye ilave edilecek tutar yoktur ibaresi mutlaka raporda belirtilmelidir.) 1 Adet
 11. Sermaye artırımının sadece iç kaynaklardan yapılması durumunda, şirket sermayesinin özvarlık içinde korunduğunu, iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğunu doğrulayan yönetim kurulunun açık ve yazılı beyanı ile genel kurul tarafından onaylanmış yıllık bilanço, bilanço tarihinin üzerinden altı aydan fazla zaman geçmiş olması halinde ise yönetim kurulu tarafından onaylanmış ara bilançonun müdürlüğe verilmesi halinde, 10. bentde belirtilen rapor aranmaz.
 12. Sermaye artırımına iştirak eden pay sahipleri cetveli 1 Adet
 13. Konulan ayni sermaye ile sermaye artırımı sırasında devralınacak işletmeler ve ayni varlıkların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları. 1 Adet (İLGİLİ MÜDÜRLÜĞE BİLDİRMİ YAPILACAKSA İLAVE OLARAK BİLDİRİM YAPILACAK MÜDÜRLÜK SAYISI KADAR (TAPU+TRAFİK VB.)
 14. Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı.
 15. Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge.
 16. Rüçhan haklarının sınırlandırılması veya kaldırılmasının gerekçelerini, yeni payların primli ve primsiz çıkarılmasının sebeplerini ve primin nasıl hesaplandığını gösterir yönetim kurulu raporu.
 17. Genel kurulun şirket sözleşmesinin değiştirilmesine, yönetim kuruluna sermayenin artırılması konusunda yetki verilmesine dair kararı ile yönetim kurulunun sermayenin artırılmasına ilişkin kararı imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edici mahiyette ise, imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun alacağı kararın noter onaylı örneği ile genel kurul kararına olumsuz oy verenlerin, en az nisabı oluşturan sayıda imzalarını içeren liste ve ortak bir tebligat adresi.

*Sermaye arttırımında ayni sermaye konulması örnek tadil tasarısı 1 Adet

*Sermaye arttırımında ferdi işletmenin devir alınması örnek tadil tasarısı 1 Adet

YUKARIDA İSTENİLEN EVRAKLARDAN BİRER ADET ODA SİCİL SERVİSİNE AYRICA VERİLECEKTİR.
KARARLARIN ALTINDA YÖNETİM KURULUNUN T.C. NUMARALARI MUTLAKA YAZILI OLACAK.

İLK OLARAK GENEL KURULDA SERMAYE AZALTIMI GÖRÜŞÜLECEK DAHA SONRA 1 HAFTA ARA İLE 3 DEFA ALACAKLARA ÇAĞRI (3 İLAN) YAPILACAK, 3. İLAN TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 2 AY SONRA SERMAYE AZALTIMI TESCİLİ YAPILABİLİR.

ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYE AZALTILMASINDA MÜDÜRLÜĞE VERİLECEK BELGELER

1- Dilekçe (Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne ve Oda Sicil Müdürlüğü’ne hitaben 1’ er adet)

2- Sermayenin azaltılmasına ilişkin yönetim kurulu raporunun onaylandığı ve sermayenin azaltılmasının ne tarzda yapılacağının gösterildiği sermaye azaltılmasına dair kararın bulunduğu genel kurul tutanağı (noter onaylı 2 adet)

3- Bakanlık temsilcisi atama yazısı

4- Diğer genel kurul evrakı.

5- Sermayenin azaltılmasının sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağını gösterir yönetim kurulunca hazırlanmış ve genel kurul tarafından onaylanmış sermayenin azaltılmasına ilişkin rapor (2 adet)

6- Sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin şirkette mevcut olduğunun belirlenmesine ilişkin YMM veya SMMM raporu veya denetime tabi şirketlerde şirket denetçisi raporu, kuruluşu ve esas sözleşme değişikliği Bakanlık iznine tabi olan şirketlerde ise YMM raporu (2 adet)

7- Şirket esas sözleşmesinin sermaye maddesi tadil metni (Bakanlık temsilcisi ve divan heyeti tarafından imzalı 2 adet)

8- Sermaye, zararlar sonucunda bilançoda oluşan bir açığı kapatmak amacıyla ve bu açıklar oranında değil de başka bir sebeple azaltılıyorsa,

Genel Kurul esas sermayenin azaltılmasına karar verdiği takdirde; yönetim kurulu bu kararı şirketin internet sitesine koyduktan başka,

a) Şirket alacaklılarına, alacaklarını bildirmeye ve teminat verilmesini istemelerine dair çağrıya ilişkin olarak, yedişer gün ara ile üç defa yapılan ilanların yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri (Üçüncüsü tescilden en az iki ay önce yayımlanmış “üç ilan” gazetesi, her üçünden 2’ şer adet)

b) Bilinen alacaklılara yapılan çağrı mektupları (2’ şer adet suret)

c) Beyanda bulunan alacaklıları gösteren alacaklılar listesi (yönetim kurulu tarafından imzalı 2 adet)

d) Şirketten alacaklı olduğunu beyan eden alacaklıların alacaklarının ödendiği veya teminat altına alındığını gösteren belge örnekleri (yönetim kurulu tarafından imzalı 2 adet)

e) Sermaye, zararlar sonucunda bilançoda oluşan bir açığı kapatmak amacıyla ve bu açıklar oranında azaltılmıyorsa ve beyanda bulunan alacaklı da yoksa, beyanda bulunan alacaklı olmadığına dair yönetim kurulu beyanı (yönetim kurulu tarafından imzalı 2 adet)

9- Sermaye, zararlar sonucunda bilançoda oluşan bir açığı kapatmak amacıyla ve bu açıklar oranında azaltılıyorsa,

a) Alacaklıları çağırmaktan ve bunların haklarının ödenmesinden veya teminat alınmasından vazgeçilmiş olduğuna dair  yönetim kurulu kararı (noter tasdikli, 2 adet)

b) Son yıllık bilançoya göre, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kalması halinde, sermayenin üçte biri ile yetinileceğine dair genel kurul kararı

10- Şirket sözleşmesi değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı.

 1. MERSİS BAŞVURUSU
 2. DİLEKÇE
 3. Vekaletname (noter onaylı 2 adet)
 1. MERSİS BAŞVURUSU
 2. DİLEKÇE
 3. Şubenin açılmasına dair yönetim kurulu kararı (noter onaylı 2 adet) Kararda Şubenin Ünvanı, Şubenin Adresi, Şubeye sermaye ayrılıp ayrılmayacağı ve Şube yetkilisi bilgileri bulunmalıdır.
 4. İmza Beyannamesi (Ticaret Sicili Müdürlüğü huzurunda imzalanacak)
 5. Şirketin merkezine ait vergi levhasının fotokopisi 2 adet
 1. MERSİS BAŞVURUSU
 2. DİLEKÇE
 3. Şube kapanış kararı (Noter Onaylı 2 Adet)

TÜR DEĞİŞİKLİĞİ (ANONİM ŞERKETTEN LİMİTEDE) için Tıklayınız.

Sohbete Başla
Hoş geldiniz 👋

Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?