Cumartesi, Haziran 22, 2024
20 °c
Beysehir

İKTİSADİ İŞLETME SİCİL İŞLEMLERİ

İktisadi İşletme Sicil İşlemleri

DERNEK VAKIF İKTİSADİ İŞLETME KURULUŞ TESCİLİNDE İSTENECEK EVRAKLAR

DİKKAT !!!!

Dernek ve Vakıf İktisadi İşletmelerinin kuruluş işlemini gerçekleştirebilmek için öncelikle Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne Dernek/ Vakıf Bilgilerini (Derneğin Vergi Numarası, Dernek Unvanı, Dernek Adresi) getirerek MERSİS sistemine tanımlanması sağlanmalıdır.

  1. Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne hitaben Dilekçe
  2. Oda Sicil Müdürlüğü’ne hitaben Dilekçe
  3. Derneğin/Vakfın unvanı, merkezi, vergi kimlik numarası; işletmenin unvanı, sermayesi, ticari ikametgahı, işletmenin açılış tarihi, bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu ve bu konuyu gösterir NACE kodu, işletmeyi temsile yetkili kılınan kişilerin adı ve soyadı, yerleşim yeri, kimlik numarasının da yer aldığı başvuru dilekçesi)
  4. İşletmeyi temsile yetkili kişilerin Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde düzenlenmiş ve ticaret unvanı altına atılmış İmza Beyannamesi (2 Adet)
  5. İşletmenin açılmasına ve tesciline ilişkin Yetkili Organ Kararı’nın noter onaylı örneği (1 Nüsha)
  6. Derneğin faaliyette olduğunu gösteren resmi belge / Vakfın tüzel kişiliğinin devam ettiğini gösteren resmi belge
  7. Dernek tüzüğünün / Vakıf senedinin aslı ile birlikte ibraz edilmek kaydıyla bir örneği veya noter onaylı örneği
  8. Derneğin / Vakfın bir ticari işletme kurabilmesinin resmi bir makamın iznine veya onayına bağlı olduğu hallerde bu izin veya onaya ilişkin belge
  9. Tüzel kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (1 Adet)
  10. İktisadi işletmenin vergi durumunu gösterir MÜKELLEFİYET YAZISI (İlgili Vergi Dairesinden alınmış (1 Adet)

1. Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne hitaben Dilekçe

2. Noter onaylı Yönetim Kurulu Kararı (3 Adet)

3. İşletmeye ait aktif ve pasiflerin sıfırlandığını gösterir yetkililerce imzalanmış Beyan

Sohbete Başla
Hoş geldiniz 👋

Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?