Cuma, Mayıs 24, 2024
20 °c
Beysehir

Gerçek Kişi

GERÇEK KİŞİ TİCARET İŞLETMESİ SİCİL İŞLEMLERİ

 1. MERSİS BAŞVURUSU
 2. DİLEKÇE
 3. NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ (2 ADET)
 4. İKAMETGAH BELGESİ (2 ADET)
 5. VERGİ DAİRESİ MÜKELLEFİYET YAZISI (2 ADET)


NOT :
Kayıt için şahsın kendisinin gelmesi gerekmektedir.


ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Son düzenleme ile artık kişinin ayırt etme gücünün bulunmadığı konusunda tereddütte kalınırsa, kişinin okur-yazar olmaması ve ya Türkçe bilmemesi, sağır, dilsiz ve görme engelli olması durumunda şirket sözleşmesi ve imza beyannamesi müdürlüğümüzce tasdik edilecektir. Bu kapsamda

 1. Kişinin ayırt etme gücünün bulunmadığıkonusunda tereddüt te kalınırsa yetkili makamlardan şahsın ayırt etme gücünü haiz olduğuna ilişkin belge istenecektir.
 2. Kişinin okur-yazar olmamasıdurumunda; 2 tanık ile birlikte mühür veya bir alet yada parmak izi kullanmak suretiyle imza alınarak evraklar hazırlanacaktır.
 3. Kişinin Türkçebilmemesi durumunda; bir tercüman eşliğinde imza alınarak evraklar hazırlanacaktır.
 4. Kişinin Sağır, dilsiz ve görme engelli olmasıdurumda;

Sağır ve dilsizler bakımından işaret dilinden anlayan bir tercüman

Görme engelliler için iki tanık ile beraber

Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne getirilmesi gerekmektedir.

 1. MERSİS BAŞVURUSU
 2. DİLEKÇE
 3. MERKEZİN BAĞLI OLDUĞU TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN 120.MADDE BELGESİ VE EKLERİ
 4. MERKEZ VERGİ LEVHA FOTOKOPİSİ (2 ADET)
 5. ŞUBENİN YOKLAMA TUTANAĞI

NOT : Şube Yetkilisinin gelmesi gerekmektedir. Şube yetkilisinin gelemeyeceği durumlarda herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünden alınmış imza beyanı ibraz edilmek zorundadır.

 1. MERSİS BAŞVURUSU
 2. DİLEKÇE
 3. MERKEZİN BAĞLI OLDUĞU TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN 111.MADDE BELGESİ VE EKLERİ
 4. YOKLAMA TUTANAĞI
 1. MERSİS BAŞVURUSU
 2. DİLEKÇE

NOT: Unvan değişikliğinde, yeni unvan altında imza beyanı alınacağından şahsın kendisinin gelmesi gerekmektedir.

NOT: Amaç – Konu değişikliğinde Vergi Dairesinden amaç ve konuyu gösteren Mükellefiyet Belgesi

NOT : Adres Değişikliğinde yeni adresi gösterir Vergi Levhası fotokopisi

 1. MERSİS BAŞVURUSU
 2. DİLEKÇE
 3. SİGORTA ŞİRKETİ TARAFINDAN HAZIRLANAN NOTER ONAYLI ACENTELİK VEKALETNAMESİ (2 ADET)
 1. MERSİS BAŞVURUSU
 2. DİLEKÇE
 3. SİGORTA ŞİRKETİ TARAFINDAN HAZIRLANAN NOTER ONAYLI ACENTELİK FESİHNAMESİ (2 ADET)
 1. MERSİS BAŞVURUSU
 2. DİLEKÇE

NOT : a. Mahkeme karı ile olmuşsa, değişikliği gösterir kesinleşme şerhli mahkeme kararı ( mahkeme ya da noter onaylı örneği 1 asıl, 1 fotokopi),

 1. Evlilik nedeniyle olmuşsa; Evlilik cüzdanının noter onaylı örneği veya Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı vukuatlı nüfus kayıt örneği (1 asıl)
 2. Boşanma nedeniyle olmuşsa; Boşanmanın kesinleştiği mahkeme kararı ile Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı vukuatlı nüfus kayıt örneği (1 er adet asıl)
 1. MAL BEYANI VE DİLEKÇE
 2. VERGİ MÜKELLEFİYET YAZISI (2 ADET)

NOT : Ölüm nedeniyle terkinlerde Mirasçılık Belgesi (Noter veya Mahkemeden) (1 Adet Asıl 1 Adet Fotokopi)

 1. MERSİS BAŞVURUSU
 2. DİLEKÇE
 3. YENİ TÜRE AİT ŞİRKET KURULUŞ EVRAKLARI(3’ER ADET) (BKZ A.Ş. VEYA LTD. ŞTİ. KURULUŞ TESCİLİNDE GEREKLİ EVRAKLAR)
 4. TÜR DEĞİŞİKLİĞİNE KARAR VERİLDİĞİNE, TÜR DEĞİŞTİRME PLANININ KABULÜNE VE TÜR DEĞİŞTİRME RAPORU HAZIRLAMAKTAN MUAF OLDUĞUNA DAİR ŞAHSIN BEYANI (2 ADET)
 5. TÜR DEĞİŞİKLİĞİ YAPAN İŞLETMENİN ÖZVARLIĞININ TESPİTİNİN VE ŞAYET TAPU, GEMİ VE FİKRİ MÜLKİYET SİCİLLERİ İLE BENZERİ SİCİLLERDE KAYITLI MALVARLIĞININ BULUNMASI HALİNDE BUNLARIN GERÇEĞE UYGUN DEĞERLERİNİN TESPİTİNİN YAPILDIĞI YMM VEYA SMMM RAPORU. ( 2 ADET ASIL VE BİLDİRİM YAPILACAK MERCİİ SAYISI KADAR DA FOTOKOPİ EKLENMELİDİR.) SÖZ KONUSU ÖZEL SİCİLE KAYDI GEREKEN MAL VE HAKLARIN BULUNMAMASI HALİNDE İSE; BU HUSUSLARIN OLMADIĞINI BELİRTEN ŞAHSIN BEYANI.
 6. TÜR DEĞİŞTİREN İŞLETMENİN, TAPU, GEMİ VE FİKRİ MÜLKİYET SİCİLLERİ İLE BENZERİ SİCİLLERDE KAYITLI BULUNAN MAL VE HAKLARIN LİSTESİ, BUNLARIN KAYITLI OLDUĞU SİCİLLER İLE SÖZ KONUSU MAL VE HAKLARIN İLGİLİ SİCİLLERDEKİ KAYITLARINA İLİŞKİN BİLGİLERİ İÇEREN BEYAN ( 2 ADET ASIL VE BİLDİRİM YAPILACAK MERCİİ SAYISI KADAR DA FOTOKOPİ EKLENMELİDİR.)
 7. ŞAHIS TARAFINDAN ONAYLANMIŞ SON BİLANÇO VE GEREKTİĞİNDE ARA BİLANÇO. (3 ADET)

(Bilanço Günüyle Tür Değiştirme Raporunun Düzenlendiği Tarih Arasında Altı Aydan Fazla Zaman Geçmişse Veya Son Bilançonun Çıkarıldığı Tarihten İtibaren Şirketin Malvarlığında Önemli Değişiklikler Meydana Gelmişse Ara Bilanço Çıkarılır.)

 1. TÜR DEĞİŞTİRME PLANI (2 ADET)

NOT : Tür değiştirme planının;

İşletmenin tür değiştirmeden önceki ve sonraki ticaret unvanını, merkezini ve yeni türe ilişkin bilgileri,
Yeni tür anonim şirket ise esas sözleşmesini; limited şirket ise şirket sözleşmesini,
Ortakların tür değiştirmeden sonra sahip olacakları payların sayısını, cinsini ve tutarını veya tür değiştirmeden sonra ortakların paylarına ilişkin hususları, içermesi gerekir.

 1. DİLEKÇE
 2. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENT BİLGİ SİSTEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN ALINACAK; ADRES DEĞİŞİKLİĞİNİN BELEDİYE TARAFINDAN YAPILDIĞINA DAİR YAZISININ ASLI (1 ADET ASIL 1 ADET FOTOKOPİ)

Not: Belediye Adres Değişikli yazısının konu kısmı Adres Değişikliği olacaktır. Adres tespiti konulu yazılar kabul edilememektedir.

T.S.Y. MADDE 51 – (2) Gerçek kişiye ait ticari işletmenin sahibinin ölümü durumunda, mirasçılardan birinin sildirme talebinde bulunması halinde ticari işletmenin kaydı silinir. Ticari faaliyetin devamında, mirasçıların muvafakatiyle aralarında kendilerinin de olabileceği yeni sahibi, söz konusu ticari işletmenin kendi adına tescil edilmesini isteyebilir.

 1. MERSİS BAŞVURUSU
 2. DİLEKÇE
 3. GERÇEK KİŞİNİN EV VE İŞ ADRESİ, İŞTİGAL KONUSU VE UNVANINI GÖSTERİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRÜ/MÜDÜR YARDIMCISI HUZURUNDA ATILMIŞ ÜÇ İMZALI TESCİL TALEPNAMESİ (2 ADET)
 4. MİRASÇILIK BELGESİ (NOTER VEYA MAHKEMEDEN 1 ADET ASIL 1 ADET FOTOKOPİ)
 5. MİRASÇILARDAN ALINMIŞ NOTER MARİFETİYLE DÜZENLENMİŞ MUVAFAKATNAME (BİRDEN FAZLA VARİS OLDUĞU DURUMDA)
 6. VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ  (2 ADET)
 1. a) İşletmenin bir gerçek kişi tarafından diğer bir gerçek kişiye UNVAN İLE BERABER devri halinde, o işletme ve unvana ait kayıtlardan yalnız devir sebebiyle değiştirilmesi gerekli olanlar değiştirilir.
 1. b) İşletmenin bir gerçek kişi tarafından diğer bir gerçek kişiye UNVAN HARİÇ OLMAK üzere devri halinde ise eski unvan ve işletmeye ait bütün kayıtlar silinir. Yeni unvan altındaki işletme yeniden tescil işlemi yapılır. İşletme tescil edilirken eskisinin devamı olduğu, işletmenin eski MERSİS numarası ve unvanı kayıtlarda gösterilir.
 2. c) İşletmenin bir gerçek kişi tarafından bir ticaret şirketine devri halinde ise o işletmenin ve unvanın bütün kayıtları silinir ve ticaret şirketinin tabi olduğu hükümler uyarınca bu devir dolayısıyla şirketin sicil kayıtlarında değişiklik yapılması gerektiği takdirde sadece o değişiklikler yapılır.
 3. d) İşletmenin sicile kayıtlı bir işletmesi bulunmayan bir dernek veya kamu tüzel kişisi tarafından devir alınması halinde de (b) bendi uygulanır.

1.Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne yazılmış Dilekçe

2.İşletme Devrine dair Noterden düzenlenmiş Devir Sözleşmesi (İşletme devrinin unvan Dahil mi yoksa Unvan Hariç mi devir edileceği mutlaka belirtilmelidir.) (2 Adet Noter Onaylı )

3.Gerçek kişinin ev ve iş adresi, iştigal konusu ve unvanını gösterir Ticaret Sicili Müdürü/Müdür Yardımcısı huzurunda atılmış üç imzalı Tescil Talepnamesi (2 Adet)

4.Devralan Kişiye Ait Vergi Levhası Fotokopisi  (2 Adet)

 1. MERSİS BAŞVURUSU
 2. DİLEKÇE
 3. KOLAY BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ (TARAFLARCA İMZALI 2 ADET)
 4. SON BİLANÇO
 5. BİRLEŞME SÖZLEŞMESİNİN İMZALANDIĞI TARİH İLE BİLANÇO GÜNÜ ARASINDA 6 AYDAN FAZLA ZAMAN GEÇMİŞSE VEYA SON BİLANÇONUN ÇIKARILMASINDAN SONRA, BİRLEŞMEYE KATILAN FİRMALARIN MALVARLIKLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER MEYDANA GELMİŞSE ÇIKARILACAK ARA BİLANÇO (YÖNETİM ORGANI TARAFINDAN ONAYLI, DENETİME TABİ FİRMALARDA DENETÇİ TARAFINDAN ONAYLI 2 ADET) + ARA BİLANÇOYA GÖRE YAPILAN DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN YMM VEYA SMMM RAPORU (2 ADET)
 6. BİRLEŞMEYE TARAF OLAN BİR FİRMANIN, SERMAYESİYLE KANUNİ YEDEK AKÇELERİ TOPLAMININ YARISI ZARARLARLA KAYBOLMUŞ VEYA BORCA BATIK DURUMDA OLMASI HALİNDE;

A)BİRLEŞMEYE TARAF OLAN DİĞER FİRMANIN KAYBOLAN SERMAYEYİ VEYA BORCA BATIKLIK DURUMUNU KARŞILAYACAK MİKTARDA SERBESTÇE TASARRUF EDEBİLECEĞİ ÖZVARLIĞA SAHİP BULUNDUĞU

B)BUNA İLİŞKİN TUTARLARIN, HESAP ŞEKLİ DE GÖSTERİLEREK, DOĞRULANDIĞI YMM VEYA SMMM RAPORU (2 ADET)

 1. BİRLEŞMEYE TARAF OLAN BİR FİRMANIN, SERMAYESİYLE KANUNİ YEDEK        AKÇELERİ TOPLAMININ YARISI ZARARLARLA KAYBOLMUŞ VEYA BORCA BATIK DURUMDA OLMAMASI HALİNDE; BELİRTİLEN DURUMLARIN MEVCUT OLMADIĞININ DOĞRULANDIĞI YMM VEYA SMMM RAPORU VEYA DENETİME TABİ FİRMALARDA FİRMA DENETÇİSİ RAPORU (2 ADET)
 2. FİRMA ALACAKLILARINA YAPILACAK ÇAĞRIYA İLİŞKİN HAZIRLANAN İLAN METNİ (İLKİ BİRLEŞME KARARININ TESCİLİNE İLİŞKİN İLANLA BİRLİKTE AYNI SİCİL GAZETESİNDE YAYIMLANMASI ZORUNLU OLAN YEDİŞER GÜN ARAYLA YAPILACAK “ÜÇ İLAN” METNİ)
 3. BAKANLIK VEYA DİĞER RESMİ KURUMLARIN İZNİNE VEYA UYGUN GÖRÜŞÜNE TABİ OLUNMASI HALİNDE, BU İZİN VEYA UYGUN GÖRÜŞ YAZISI.
 4. BİRLEŞMEYE KATILAN FİRMALARDAN HER BİRİNİN,
 5. A) SERMAYELERİNİN KARŞILIKSIZ KALIP KALMADIĞININ,
 6. B) ŞİRKET ÖZVARLIKLARININ,
 7. C) ALACAKLILARIN ALACAKLARININ TEHLİKEYE DÜŞMEDİĞİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN YMM VEYA SMMM RAPORU (2 ADET)
 8. YUKARIDAKİ RAPORDA ALACAKLILARIN ALACAKLARININ TEHLİKEYE DÜŞMEDİĞİNİN GÖSTERİLMEMESİ DURUMUNDA, SÖZ KONUSU ALACAKLARIN TEMİNAT ALTINA ALINDIĞINA DAİR FİRMA SAHİBİNİN BEYANI (İMZALI 2 ADET)
 1. MERSİS BAŞVURUSU
 2. DİLEKÇE
 3. SMMM SERMAYE TESPİT RAPORU ASLI (2 ADET)
 4. SMMM FAALİYET BELGESİ FOTOKOPİSİ  (2 ADET)
Sohbete Başla
Hoş geldiniz 👋

Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?